۰۳ شهریور ۱۳۹۸
 • آغاز هفته دولت گرامی باد
  آغاز هفته دولت گرامی باد
 • مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
  مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
 • محوطه مرکز
  محوطه مرکز آموزش عالی
 • سردر مرکز
  سردر مرکز آموزش عالی
 • غروب مرکز
  غروب مرکز آموزش عالی
 • رونق تولید
  سال رونق تولید گرامی باد

لطفا صبر کنید

 • حدیثی گهربار درباره علم و دانش

لطفا صبر کنید

 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14