۱۹ امرداد ۱۳۹۹

آرزو جهانشیر

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • آرزو جهانشیر
  • jahanshir@bzte.ac.ir