۰۱ امرداد ۱۳۹۷

مهدی رضایی

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه ریاضیات و کاربردها

  • مهدی رضایی
  • mehdrezaei@gmail.com