۱۹ امرداد ۱۳۹۹

ابراهیم مددی

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • ابراهیم مددی
  • 1358-06-30
  • ebrahimmadadi@gmail.com
  • 02833894488