۰۱ امرداد ۱۳۹۷

ابراهیم مددی

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • ابراهیم مددی
  • madadi@bzte.ac.ir