۱۹ امرداد ۱۳۹۹

فاطمه احمدی

استاد

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • فاطمه احمدی
  • f.ahmadi@bzte.ac.ir