۰۱ امرداد ۱۳۹۷

فاطمه احمدی

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • فاطمه احمدی
  • fatemehs.ahmadis@gmail.com