۳۰ امرداد ۱۳۹۸

فاطمه زارع خوش چهره

استاد

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه ریاضیات و کاربردها

  • فاطمه زارع خوش چهره
  • f.z_khoshchehreh@bzte.ac.ir
  • 02833894475