۳۰ امرداد ۱۳۹۸

حامد نیرومند

استادیار

دانشکده صنایع و مکانیک
مهندسی عمران

  • حامد نیرومند
  • niromandh@gmail.com
  • 02833894455
  • http://www.niroomand.net