۰۵ بهمن ۱۳۹۸

شیوا منصورزاده

استاد

دانشکده صنایع و مکانیک
گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

  • شیوا منصورزاده
  • sh.mansoorzadeh@gmail.com
  • 02833894426