۱۹ امرداد ۱۳۹۹

سیده ربابه میری

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • سیده ربابه میری
  • zahramiry@bzte.ac.ir