۲۴ امرداد ۱۳۹۹

مریم امیر حسینی

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • مریم امیر حسینی
  • amirhoseiny_m@bzte.ac.ir