۰۲ اسفند ۱۳۹۶

سمن شیشه چی

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • سمن شیشه چی
  • saman.shishechi@gmail.com