۰۲ اسفند ۱۳۹۶

مجید گلوئی

استاد

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • مجید گلوئی
  • majid.galavi@bzte.ac.ir