۰۱ امرداد ۱۳۹۷

مجید گلوئی

استاد

دانشکده صنایع و مکانیک
مهندسی عمران

  • مجید گلوئی
  • majid.galavi@bzte.ac.ir