۱۷ امرداد ۱۳۹۹

آرتمیس معتمدی

استاد

دانشکده صنایع و مکانیک
مهندسی عمران

  • آرتمیس معتمدی
  • artemis.mot@gmail.com