۰۱ امرداد ۱۳۹۷

سعید فراهانی

استادیار

دانشکده صنایع و مکانیک
گروه مهندسی مواد و شیمی

  • سعید فراهانی
  • saeedfarahany@gmail.com
  • 02833894610