۰۲ اسفند ۱۳۹۶

منصور بزرگ

استادیار

دانشکده صنایع و مکانیک
گروه مهندسی مواد و شیمی

  • منصور بزرگ