۲۴ امرداد ۱۳۹۹

حسین زارع ولوکلائي

استاد

دانشکده صنایع و مکانیک
گروه مهندسی مواد و شیمی

  • حسین زارع ولوکلائي
  • hv.zare@bzte.ac.ir