۳۰ امرداد ۱۳۹۸

رضا جعفری ها

استاد

دانشکده صنایع و مکانیک
گروه معماری و شهرسازی

  • رضا جعفری ها
  • r.jafariha@gmail.com