۳۰ دی ۱۳۹۸

نوشین حکمی پور

استاد

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه ریاضیات و کاربردها

  • نوشین حکمی پور
  • 29-مهر-1365
  • nooshin.hakami@aut.ac.ir