۰۱ امرداد ۱۳۹۷

مریم شکروی

استاد

دانشکده صنایع و مکانیک
گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

  • مریم شکروی
  • maryamshokravi10@gmail.com