۱۹ امرداد ۱۳۹۹

حسین زینل

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر، برق وفناوری اطلاعات

  • حسین زینل
  • hzeynal@gmail.com
  • 02833894463
  • 3451745346
  • https://www.linkedin.com/in/hossein-zeynal-247b8524?trk=hp-identity-name