۳۰ امرداد ۱۳۹۸

سکینه معروفی

استادیار

دانشکده صنایع و مکانیک
گروه معماری و شهرسازی

  • سکینه معروفی
  • akmaroufi@yahoo.com
  • 02833894801