۲۹ بهمن ۱۳۹۷

زینب فروزان فر

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه ریاضیات و کاربردها

  • زینب فروزان فر
  • zforouzanfar@gmail.com