۰۳ خرداد ۱۳۹۷

زینب فروزان فر

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
گروه علوم مهندسی و فیزیک

  • زینب فروزان فر
  • zforouzanfar@gmail.com