۰۷ مهر ۱۳۹۹

زمان بندی حضور


روزهای هفته8-1010-1212-1313-1515-17
شنبه

فیزیک 2    (کلاس 316)

کد 462208-222

مشاوره دانشجویی

(اتاق 329)


فیزیک 2 (کلاس 315)

کد 462208-221

فیزیک 2 (کلاس 314)

هفته زوج - کد 462208-221

هفته فرد - کد 462208-222

یکشنبه

حضور در دفتر اساتید

(اتاق 329)

فیزیک 2 (کلاس 422)

کد 482205


فیزیک 2 (کلاس 422)

هفته فرد- کد 482205

حضور در دفتر اساتید (اتاق 329)
دوشنبه

حضور در دفتر اساتید

(اتاق 329)

هفته زوج -مکانیک تحلیلی

(کلاس427) کد 523305

هفته فرد - فیزیک 2

(کلاس 203) کد 472206


فیزیک 2 (کلاس 203)

 کد 472206

مکانیک تحلیلی (کلاس427) 


کد 523305

سه شنبهحضور در آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر
حضور در آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر

حضور در آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر

چهارشنبه