۳۰ تیر ۱۳۹۷
مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم محمدحسینی
پیام تسلیت درگذشت پدر بزرگوار ریاست دانشگاه
شروع کارآموزي نيمسال 963
مهلت اتمام کارآموزی نیمسال 962