۰۳ امرداد ۱۳۹۶
راه اندازی رسمی سیستم آموزش مجازی دانشگاه
نخستین نشست مدیران آموزش سازمان های استان
نشست معاونین آموزشی دانشگاه های منطقه 4
همایش  نمادین روز جهانی بهداشت
اعزام دانشجویان به مسابقه المپیاد
روز جانباز

۱۴، اردیبهشت ۱۳۹۶

روز جانباز

مراسم روز آزمایشگاه

۱۰، اردیبهشت ۱۳۹۶

مراسم روز آزمایشگاه

تبریک ماه شعبان

۰۸، اردیبهشت ۱۳۹۶

تبریک ماه شعبان

راه اندازی انتشارات

۰۸، اردیبهشت ۱۳۹۶

راه اندازی انتشارات

بازدید

۰۵، اردیبهشت ۱۳۹۶

بازدید

مراسم زمین پاک

۰۲، اردیبهشت ۱۳۹۶

مراسم زمین پاک