۰۱ بهمن ۱۳۹۶

بازدید فرماندار محترم شهرستان بوئین زهرا از مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

بازدید فرماندار محترم شهرستان بوئین زهرا از مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

 

جناب آقای مهندس ارسلان قاسمی مدانی فرماندار محترم شهرستان بوئین زهرا طی این بازدید، از آزمایشگاه ها ، کارگا ها و روند کنونی و پیشرفت سیستم آموزشی یادگیری محور( OBE  ) نیز دیدن نمودند