۰۱ بهمن ۱۳۹۶

کارگاه ارتباط موثرو تاثیر آن بر عملکرد شغلی مسئولان

کارگاه روش های ارتباط موثر و تاثیر آن بر عملکرد شغلی مسئولان اداری ،آموزشی،حراست و خوابگاه برگزار شد 

هدف این کارگاه ارتباط کاری موثر و روش های مثبت جهت ارتباط با دانشجویان و همکاری متقابل می باشد.