۲۶ امرداد ۱۳۹۶

اعزام دانشجویان به مسابقه المپیاد

اعزام دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی جهت شرکت در مسابقه المپیاد در دانشگاه بابلسر(گزارش روابط عمومی دانشگاه)