۰۲ تیر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه شورای مدیران

با حضور دکتر بابک محمدحسینی ریاست دانشگاه فنی و مهندسی و مدیران بخشهای مختلف دانشگاه، جلسه شورای مدیران به جهت بهبود در فعالیت های دانشگاه برگزار گردید.