۰۴ فروردین ۱۳۹۸

انتصاب دکتر عبداله دین محمدی به سرپرستی انتشارات دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

به پیشنهاد دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی و موافقت شورای مدیران، دکتر دین محمدی به سرپرستی انتشارات دانشگاه منصوب گردید.