۰۴ فروردین ۱۳۹۸

برگزاری مراسم روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی مراسم روز درختکاری با حضور دکتر بابک محمدحسینی رئیس دانشگاه فنی و مهندسی، جناب آقایان حشمتی و حسینخانی اعضاء محترم شورای شهر بوئین زهرا، اعضاء هیئت علمی، مدیران، کارکنان و جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در محوطه دانشگاه انجام پدیرفت.