۲۸ تیر ۱۳۹۸

جلسه آشنایی و توجیحی دانشجویان جدیدالورود رشته کامپیوتر با این رشته و آینده شغلی آن

جلسه آشنایی و توجیهی دانشجویان جدیدالورد رشته کامپیوتر با این رشته و آینده شغلی آن توسط مدیر گروه اسن رشته در سالن اجتماعات دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار گردید.