۰۳ بهمن ۱۳۹۷

حضور نماینده دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در هشتمین جشنواره پژوهش های علمی دانش آموزان (جابر بن حیان) بوئین زهرا-فروردین 97

حضور نماینده دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در هشتمین جشنواره پژوهش های علمی دانش آموزان (جابر بن حیان) بوئین زهرا-فروردین 97