۰۳ بهمن ۱۳۹۷

دیدار ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی و دکتر غیاثوند شهردار بوئین زهرا درخصوص بازگشایی بلوار امام خمینی (ره)

دیدار دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی با دکتر غیاثوند شهردار بوئین زهرا