۲۷ بهمن ۱۳۹۷

بازدید مدیر حوزه ریاست، سرپرست حراست و رئیس اداره امتحانات از فرآیند برگزاری امتحانات پایان ترم

بازدید مدیر حوزه ریاست، سرپرست حراست و رئیس اداره امتحانات دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا از فرآیند برگزاری امتحانات پایان ترم