۲۷ بهمن ۱۳۹۷

مهلت اتمام کارآموزی نیمسال 962

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارآموز در نیمسال دوم ۹۷_۹۶ می رساند که حداکثر مهلت زمانی درخواست گردش اتمام کارآموزی در سامانه آموزشی مطابق جدول زمان بندی تا ۲۴ تیر ماه 1397 می باشد. لازم به ذکر است پس از تاریخ مذکور، گردش اتمام بسته خواهد شد.