۲۵ امرداد ۱۳۹۹

دوره 2 روزه "دیدگاه کارآفرینانه= گامی به سوی موفقیت"

دکتر بابک محمدحسینی ریاست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در دوره 2 روزه  "دیدگاه کارآفرینانه= گامی به سوی موفقیت:

هدف ما این است که در چهار سال آینده برند این دانشگاه اشتغال آفرینی باشد

به گزارش روابط عمومی، به همت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، دوره 2 روزه  "دیدگاه کارآفرینانه= گامی به سوی موفقیت" با سخنرانی سرکار خانم دکتر مرتضوی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و سرکار خانم دکتر عشقی مشاور راه اندازی استارت آپ و مدرس دانشگاه و با حضور دانشجویان در دانشگاه فنی و مهندسی  برگزار گردید.