۲۸ تیر ۱۳۹۸

فراخوان شناسایی پیمانکار نیروهای خدماتی و پیشخدمتی مرکزآموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال 1398 - 1397

فراخوان شناسایی پیمانکار نیروهای خدماتی و پیشخدمتی مرکزآموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال 1398 - 1397

 

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا در نظر دارد مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پیشخدمتی خود را به صورت حجمی و به مدت یک سال از شروع سال تحصیلی 1398 - 1397  به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

تامین نیروهای خدماتی و پیشخدمتی )با تضمین شرکت در مناقصه 5 ٪ کل مبلغ مناقصه(

لذا بدین وسیله از افرادحقیقی و حقوقی که دارای توانایی اجرای امور فوق بوده و صلاحیت لازم را حسب مورد، از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا گروه مشاوران و پیمانکاران استانداری ها دارند، دعوت به عمل می آید با مراجعه به وبگاه دانشگاه به آدرس www.bzte.ac.ir  مدارک و مستندات مربوط به مناقصه را دریافت فرمایند و یا از تاریخ درج این آگهی (6 / 6 / 97) به مدت 7 روز کاری در ساعات اداری برای دریافت اسناد و مدارک شرکت در مناقصه به نشانی: دبیرخانه مرکزی دانشگاه، واقع دربوئین زهرا  انتهای بلوار امام خمینی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 15 / 6 / 97 پاکت های حاوی مدارک خواسته شده را به همان محل تحویل و رسید دریافت نمایند.

دریافت اسناد مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پیشخدمتی 1398 - 1397 

حضور نمایندگان مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکت ها با اعلام کتبی صورت خواهد پذیرفت.

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

تلفن تماس: 33894224 - 028