۰۵ بهمن ۱۳۹۸

مزایده واگذاری بوفه دانشگاه 98 - 97

آگهی مزایده واگذاری بوفه دانشگاه

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا  در نظر دارد  بوفه دانشگاه را درسال 98-97 به یکی از اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده  و تحویل مدرک (با تضمین شرکت در مناقصه 50،000،000 ريال) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 13 شهریور 97 به مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

 بوئین زهرا انتهای بلوار امام خمینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی               شماره تماس : 33894351 - 028

برای دریافت فرم های مربوطه اینجا کلیک نمائید.