۲۸ تیر ۱۳۹۸

آگهی ثبت نام خوابگاه های دانشجویی

آگهی ثبت نام خوابگاه های دانشجویی در نیمسال اول 1398 - 1397

دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه در نیمسال 971 برای ثبت نام خوابگاه های دانشجویی از تاریخ 10 شهریور 1397 می توانند با مراجعه به کارتابل، درخواست خود را ثبت نمایند. (در قسمت فرم های درخواست / سایر درخواست ها / درخواست خوابگاه ها )

 

شایان ذکر است که هزینه خوابگاه های دانشجویی به مانند ترم قبل برای ورودی های 95 و بعد از آن 6 میلیون ریال و برای ورودی های ماقبل 95 ، سه میلیون و پانصد هزار ریال می باشد.