۲۴ امرداد ۱۳۹۹

حضور ریاست دانشگاه در محل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی، دکتر بابک محمدحسینی ریاست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا به همراه مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی، مدیر امور مالی و مدیران ستادی دانشگاه در محل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود حضور یافته و  از فرایند ثبت نام دانشجویان بازدید نمودند.