۲۴ امرداد ۱۳۹۹

تکميل کارنامه سلامت جسم و سلامت روان

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد

تکمیل کارنامه سلامت جسم و سلامت روان در سایت های مربوطه به آدرس ذیل و تهیه پرینت خروجی آن و تحویل به واحد مشاوره 

الف) لینک پایش سلامت جسم

ب) لینک پایش سلامت روان

در پایان در صفحه خروجی کارنامه های سلامت با کلیک بر روی کلمهاینجا خروجی هر دو کارنامه سلامت جسم و کارنامه سلامت روان را پرینت گرفته و تا پایان مهر ماه به واحد مشاوره تحویل دهید.