۲۸ امرداد ۱۳۹۸

نشست صمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان گروه ریاضیات، علوم مهندسی و فیزیک مهندسی

نشست صمیمی دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا با دانشجویان گروه ریاضیات و کاربردها، علوم مهندسی و فیزیک مهندسی