۲۷ امرداد ۱۳۹۸

نشست صمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر

نشست صمیمی دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا با دانشجویان گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر