۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست صمیمی ریاست دانشگاه با اعضاء هیات علمی گروه علوم مهندسی و فیزیک مهندسی

نشست صمیمی دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا با اعضاء هیات علمی گروه علوم مهندسی و فیزیک مهندسی