۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست صمیمی ریاست دانشگاه با اعضاء هیات علمی گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر

نشست صمیمی دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا با اعضاء هیات علمی گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر