۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اکران فیلم سینمایی "تنگه ابوقریب"

اکران فیلم سینمایی "تنگه ابوقریب"

زمان: دوشنبه 21 آبان ماه 1397

ساعت: 11 الی 13

برای تهیه بلیط، کارکنان و اساتید به روابط عمومی دانشگاه و دانشجویان به دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.