۰۲ خرداد ۱۳۹۸

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا از نمایشگاه کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید استان قزوین

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا از نمایشگاه کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید استان قزوین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر  بابک محمدحسینی در روز دوشنبه مورخ 21 آبان ماه 1397 از نمایشگاه کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید استان قزوین بازدید به عمل آوردند.