۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

استارتاپ ویکند تخصصی حوزه توزیع گاز

استارتاپ ویکند تخصصی حوزه توزیع گاز 

مکان: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)                                                                                                                                                                                                                        زمان: 7، 8، 9 آذر ماه 1397