۲۸ امرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه اتمام کار آموزی نیمسال اول 98-97

                                                                                                    

                                                                                                                                 قابل توجه دانشجویان کارآموز نیمسال 98-97

به اطلاع دانشجویان کارآموزی می رساند، با توجه به انتخاب واحد نیمسال دوم  98-97 لازم به ذکر است گردش اتمام کارآموزی در سامانه آموزشی، حداکثر تا تاریخ 97/11/05 ثبت گردد و اصل فرم های شماره 1(معرفی نامه کارآموزی)، فرم شماره 2(گزارش پیشرفت هفتگی ) فرم شماره 3( ارزیابی نهایی کارآموزی) را به دفترگروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی (ارتباط با صنعت دانشگاه) تحویل نمایید. تا زمانی که اصل فرم ها تحویل داده نشود، نمره در کارنامه ثبت نمی گردد و به درخواست  های بعد از تاریخ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                                                                                                                     ((  گروه تعاملات اجتماعی و کار آفرینی  ))