۲۷ امرداد ۱۳۹۸

بازدید مدیران و کارمندان دانشگاه ازشرکت یونیلیور ایران

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، معاونت محترم آموزشی، پژوهشی و دانشجویی سرکار خانم دکتر صداقت و جمعی از مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه از شرکت یونیلیور ایران در روز یکشنبه 30 دی ماه 1397 بازدید به عمل آوردند.